Fra Angelico
Vroomheid en zachtaardigheid kenmerken de schilderkunst van Il Beato Fra Giovanni Angelico Da Fiesole (1395-1455). Het leverde de bijnaam Fra Angelico op, ofwel de ‘engelachtige broeder’. Tot zijn bekendste werken behoren de fresco’s voor het San Marcoklooster in Firenze. De boodschap aan Maria is een belangrijk thema in zijn werk. Wanneer Lode Zielens Van Dycks interpretatie van het onderwerp aanschouwt, komt de Florentijnse renaissancekunstenaar hem meteen in gedachten.


‘En zie: hij herdroomde den droom van Fra Angelico. Aanschouwt ze daar, het gebenedijde dienstmaagdeke des Heeren. Het boek waarin zij las viel haar uit de hand toen Gods schitterende gezant verscheen. Vol deemoed vouwt zij de aanbiddellijke, lange, fijne handen saam. Een heele wereld wentelt in haar diepe, zachte peinzende oogen en achter dit hooge, fijn-vleezige voorhoofd. De Engel is niet aanwezig. Tenminste niet zichtbaar. Maar in de van licht trillende ruimte hooren we het ruischen van Gods woord uit zijn mond: Ave Maria ... Hier gebeurt een wonder, een mysterie.’

 

Fra Angelico, Maria-Boodschap, 1454 (San Marcoklooster, Firenze; detail)

 

Lucas (I, 26-38)
In het evangelie van Lucas wordt de gebeurtenis van de Blijde Boodschap verhaald: ‘De engel ging haar huis binnen en sprak: “Ik groet u, u die de gunst van de Heer geniet, de Heer is met u.”’ Bij deze woorden raakte Maria in verwarring en zij vroeg zich af wat die woorden mochten betekenen. ‘Wees niet bang Maria,’ vervolgde de engel, ‘God schenkt u zijn gunst. Luister: u zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en u moet hem Jezus noemen.’