Bekendmakingen

Bekendmaking en ter inzagelegging van het uittreksel van de in de Vlaamse inventaris geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, gelegen op het grondgebied Schilde. 

Inventarisatie – openbaar onderzoek
Volgens de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt in opdracht van de Vlaamse Overheid het uittreksel van de inventaris ter inzage gelegd vanaf 26 september 2019 en dit gedurende ten minste 10 kalenderdagen:

  • in de informatiekast vooraan (straatkant) inkom gemeentehuis;
  • aan de balie van de dienst grondgebiedszaken;
  • op de gemeentelijke website.

Inventaris LS bedrijven 2019

Bezwaren
Volgens de bepalingen van artikel 11 van voorvermeld besluit kan iedere derde binnen de dertig dagen, na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaandeen/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Meer informatie
Dienst grondgebiedszaken
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

03 380 16 42
wonen [at] schilde.be

Openingsuren
ma - vr: 8.30 - 12.30 uur