Samen met individuele inwoners, socioculturele verenigingen en andere overlegorganen:

 • actief op zoek gaan naar de behoeften op het vlak van cultuur 
 • deze behoeften bespreken
 • op zoek gaan naar oplossingen. 

Hoe gebeurt dit?

 • ​​Dit gebeurt jaarlijks drie keer tijdens de georganiseerde overlegmomenten (Open Cultuurraad) of op extra bijeenkomsten wanneer dit nodig blijkt.
 • De raad verwerkt deze informatie tot geschreven adviezen die zij bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.
 • Het bestuur verwerkt deze adviezen in het beleid of motiveert een eventuele afwijzing.

​Deze brede samenwerking zorgt voor een sterk draagvlak ter ondersteuning van beslissingen. Het geeft mee vorm aan een effectief beleid dat afgestemd is op de reële noden.

Waarover gaan deze adviezen concreet?

 • De acties voor cultuur binnen het strategisch meerjarenplan.
 • De culturele agenda.
 • Te klasseren monumenten.
 • Naamgeving van straten.
 • Erkenning en subsidiëring van verenigingen.
 • Socioculturele infrastructuur, ... .