• Je vult het volmachtformulier in (zie hieronder).
  • Je geeft het volmachtformulier samen met je bewijs van afwezigheid en je stembiljet af aan de volmachtkrijger.
  • De volmachtkrijger gaat op de dag van de verkiezingen je stem uitbrengen in het stembureau dat staat vermeld op jouw stembiljet.

Volmachtformulier Belgische kiezers

Volmachtformulier kiezers uit een EU-lidstaat

Je kunt een vrijstelling krijgen of een volmacht geven aan een andere persoon wanneer je je in één van de onderstaande situaties bevindt en dat aan de hand van een attest kunt bewijzen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van aanwezigheid
Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren. een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)
Je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van je werkgever (verblijven andere leden van je gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer
of kermisreiziger.
een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)
Je kunt niet stemmen door je geloofsovertuiging. een attest van de religieuze overheid
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen. een attest van de directie van de instelling waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van je gemeente

Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor je afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan je  moet deelnemen.

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevuld volmachtformulier
  • het attest of bewijs van je afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • je oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van je stembureau op je oproepingsbrief.