De gemeente Schilde keert subsidies uit aan erkende sportverenigingen voor de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur, kleine of grotere onderhoudswerken aan de bestaande sportinfrastructuur of (her)aanleg van sportvelden op het grondgebied van Schilde. De gemeente Schilde wil met deze subsidie financiële steun bieden aan sportverenigingen om hun werking te verbeteren.

Elk jaar wordt het subsidiereglement,  het aanvraagformulier en de bijhorende documenten naar alle erkende sportverenigingen opgestuurd. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor het lopende kalenderjaar is 31 maart. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en breng het binnen in 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde. 

Als het voorziene jaarlijks totaalbudget niet volledig wordt toegekend, wordt het resterende budget overgedragen naar het daaropvolgende jaar. Elke sportvereniging kan een aanvraag doen om deze bijkomende middelen en niet-aangewend budget van het huidige jaar aan te wenden voor de verbetering van de sportinfrastructuur.  De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 april

De specifieke voorwaarden en meer informatie vind je terug in het reglement.

Reglement subsidie sportinfrastructuur verenigingen

Datum goedkeuring: 20 maart 2023
Publicatiedatum: 22 maart 2023
Geldig vanaf: 27 maart 2023

Aanvraagformulier subsidies sportinfrastructuur