Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning van de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten verplicht. De vergunning heeft betrekking op min. 1 voertuig.

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Voor je een aanvraag indient, moet je een keuze maken over welke dienst je wilt uitoefenen. Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen.

Straattaxi Vorm van uitbating via een applicatie. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
Standplaatstaxi Parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken moet je een machtiging aanvragen bij de gemeente waar de standplaats gelegen is. 
OV-taxi Vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
Ceremonieel vervoer Taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.

Deze vier vormen van exploitatie zijn samen vervat in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

Een exploitatievergunning aanvragen doe je in de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is, door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid

Bekijk zeker eerst de handleiding voor de digitale aanvraag via het portaal.

Handleiding exploitant

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd (mits volledige verklaring).

De uitbater van een taxidienst betaalt jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: 250 euro
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: 250 euro
  tot 1 januari 2025 voor voertuigen met:
  • min. ecoscore 74 voor voertuig met 5 passagiers
  • min. ecoscore 71 voor voertuig met 5+ passagiers
  • min. ecoscore 61 voor minibus met 5+ passagiers

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas aan te vragen moet de kandidaat-bestuurder:

 • min. 2 jaar in bezit zijn van een rijbewijs
 • een geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer hebben
 • een uittreksel uit het strafregister voorleggen (jaarlijks te bezorgen aan de bevoegde dienst)
 • taalkennis niveau B1 hebben (niveau A2 is toegestaan het eerste jaar van aanvraag mits erewoordverklaring om binnen het jaar niveau B1 te behalen)

Hoe

De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Een bestuurderspas aanvragen doe je door aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid.

Kosten

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.