De grote lijnen van de gemeentelijke visie op ruimtelijke ordening liggen vast in het GRS. Het doet geen uitspraak over concrete percelen of het afleveren van concrete vergunningen. Het geeft antwoord op vragen als:

 • Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig?
 • Waar kunnen deze best gebouwd worden?
 • Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond moet er zijn? 
 • Hoe vangen we de toenemende verkeersstromen op?

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

 • Informatief gedeelte: beschrijft huidige toestand
 • Richtinggevend gedeelte: geeft doelstellingen voor de toekomst
 • Bindend gedeelte: geeft concrete acties om deze doelstellingen te realiseren

Er is een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, een ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Bekijk het GRS van gemeente Schilde (zonder kaarten)

De kaartenbundel van het GRS kun je hier opvragen

We zetten in op een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van de dorpskernen. De aandacht gaat daarbij uit naar kernversterking met behoud van het dorpse karakter van de gemeente waarbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen een- en meergezinswoningen.

Waarom een beleidsnota dorpskernen?

 • Deze beleidsnota biedt nu houvast tot er een planologische oplossing is voor de dorpskernen, in de vorm van een verordening al dan niet aangevuld met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De planningsprocedure hiervan neemt echter enkele jaren in beslag. 
 • Deze beleidsnota biedt een toetsingskader voor meergezinswoningen en groepswoningbouwprojecten in de dorpskernen.

Voordelen

 • Transparantie en gelijke behandeling: de ambtenaren van ruimtelijke ordening gebruiken de beleidsnota voor het adviseren van kandidaat-bouwheren. Zo krijgt elke kandidaat dezelfde informatie.
 • Snelheid en rechtszekerheid: een investeerder weet met welke aspecten hij moet rekening houden voor een vlotte afhandeling van zijn aanvraag.
 • Controle over bouwprojecten: ongewenste ontwikkelingen worden afgeremd tot er een planologische oplossing is. Er wordt gewaakt over woonkwaliteit, esthetische kwaliteit en duurzaamheid.

Beleidsnota dorpskernen

Bijlage 1 - toepassingsgebied

Bijlage 2 - Kernwinkelgebied

Bijlage 3 - Parkeercijfers

Meer sociale woningen op ons grondgebied is één van de belangrijke onderdelen van de bestuursnota van Schilde. De gemeente is daarbij verplicht om te onderzoeken of zulke woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden op één of meerdere van haar eigen gronden of op gronden in eigendom van andere Vlaamse overheden. In uitvoering van het Decreet Grond en Pandenbeleid (DGPB) wordt volgende opgelegd: 

 • aan de gemeenten en steden: een bindend sociaal objectief (BSO) om een aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2025 
 • een activeringsplicht van gronden in eigendom van Vlaamse publieke en semi publieke overheden

Het actieprogramma geeft een overzicht weer van de stand van zaken ter realisatie van het bindend sociaal objectief. Je krijgt ook een toelichting op welke manier het BSO zal gerealiseerd worden, door de geplande projecten weer te geven. Het actieprogramma bespreekt het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels.

Je krijgt een toelichting over de wijze waarop de gemeente gekomen is tot een register onbebouwde percelen met de bouwgronden in eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke overheden. Daarbij is er een overzicht van deze gronden.

Het besluit van het actieprogramma geeft aan welke acties de lokale overheid zal ondernemen om via de verplichte inzet van Vlaamse publieke en eventueel semi publieke gronden tijdig het BSO te realiseren.  

Gemeentelijke actieprogramma voor de activering van gronden in publiek bezit