Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Openingsuren & contact

Ruimte

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel op afspraak)
Morgen: tot (enkel op afspraak)
Telefoon03 380 16 11
ruimtelijke.ordening [at] schilde.be

Wat

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ze zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. RUP's zijn gedetailleerder en leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen,
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen.

 

Goedgekeurde RUP's

Jachthoornlaan
Met dit RUP 'bevriest' de gemeente het plangebied ter compensatie van de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden.

Kasteelpark
Dit RUP stelt het kasteel van 's-Gravenwezel en haar omgeving als cultuurbaken veilig voor de toekomst. Daarnaast worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de site duidelijk afgelijnd.

Zonevreemde woningen
Het RUP zonevreemde woningen geeft aan welke stedenbouwkundige regels van toepassing zijn op de zonevreemde woningen in onze gemeente.

Zonevreemde bedrijven en recreatie
Het RUP Zonevreemde bedrijven en recreatie geeft aan welke stedenbouwkundige regels hier van toepassing zijn in onze gemeente.

Lindenpark
Het ruimtelijk uitvoeringsplan Lindencentrum moet zorgen voor een nieuw dak boven het hoofd van de Chirojongens van Schilde. Verder wordt in dit plan o.a. de realisatie van een nieuwe parking voorzien, een gemeenschapslokaal en de bouw van bijkomende sociale woningen. 
De gemeenteraad heeft een gedetailleerd masterplan goedgekeurd op 24 oktober 2016. Daarop staan ook de gebouwen, verhardingen en groenzone's. Meer informatie kunt u vinden op schildeschittert.be/toekomst-lindenpark.

RUP's in opmaak

De Vogelenzang
De gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken als uitvoering van een planologisch attest. Het planologisch attest voor het restaurant De Vogelenzang werd door de gemeente op 23 augustus 2016 afgeleverd. Hier leest u meer over de actuele stand van zaken.

Turnhoutsebaan Oost
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor de nodige ruimte om te ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving. 
Hier leest u meer over de publieke raadpleging en het participatiemoment. 

Schildestrand
Schildestrand is overwegend een weekendzone. Dit betekent dat men er algemeen genomen enkel in het weekend mag logeren. Toch wordt er vaak permanent gewoond. Er wordt momenteel actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing. Meer informatie kunt u vinden op schildeschittert.be/toekomst-schildestrand.