Vereenvoudigde procedure

Wat

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden.

  • Deze verkorte procedure is echter nooit mogelijk als er een project-MER (milieueffectenrapport), een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) of een passende beoordeling vereist is.
  • In deze procedure wordt nooit een openbaar onderzoek georganiseerd.
  • De beslissingstermijn bedraagt 60 dagen en is niet verlengbaar. Deze termijn start nadat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd. Deze termijn is bindend. Dit heeft als gevolg dat als er geen tijdige beslissing werd genomen, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

Procedure

2 Indienen dossier

Via het omgevingsloket. Indien u hierbij hulp wenst, kunt u contact opnemen met het omgevingsloket of een afspraak maken met de dienst grondgebiedzaken.

3 Onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid

Termijn van 30 dagen vanaf dag na de indiening van het dossier (na ontvangst van de opgevraagde ontbrekende gegevens/documenten)

4 Verwerking dossier  Inwinnen adviezen
5 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen

Termijn van 60 dagen vanaf datum verzenden volledigheidsbewijs of 30 dagen na indiening

6 Bekendmaking
  • door gemeente: publiceren op website + 30 dagen ter inzage leggen
  • door aanvrager: 30 dagen uithangen op bouwplaats
7 Start der werken
  • melden start der werken door bouwheer aan gemeente 
  • uitvoering of exploitatie 36 dagen na aanplakking