Terinzagelegging Plan-MER

Bekendmaking en ter inzagelegging van kennisgeving
Plan-MER: Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-mereffectenrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

De volledige verklaarde kennisgeving voor het plan-MER ligt ter inzage voor het publiek bij de dienst grondgebiedszaken op het gemeentehuis van Schilde, bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel en bij de initiatiefnemer (provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) van maandag 3 februari 2020 tot en met donderdag 2 april 2020. U kunt de kennisgevingsnota ook hier raadplegen:

Als Schildenaar kunt u met uw kennis van de gemeente de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Opmerkingen over de voorgenomen plan-MER kunnen ten laatste donderdag 2 april 2020 worden bezorgd:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer [at] vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’ in de titel)
  • via een digitaal inspraakformulier beschikbaar op www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota
  • via de dienst grondgebiedszaken van gemeente Schilde

Meer informatie
Dienst omgeving
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 00
ruimtelijke.ordening [at] schilde.be