Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost

Gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Turnhoutsebaan Oost op te maken. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften op te maken voor het gebied langs de Turnhoutsebaan tussen de antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Publieke raadpleging en participatie

De publieke raadpleging en participatie vormen een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP.

Van maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 vond de publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost plaats. In die periode konden er reacties geformuleerd worden op startnota (met bijlage) en procesnota.

Op maandag 25 maart 2019 om 20 uur vond er een publiek participatiemoment plaats in Werf 44 (Schoolstraat 44 te Schilde). U kunt het verslag hier raadplegen.

Opmaak scopingnota

Vanaf juni 2019 worden de adviezen en de inspraakreacties op de startnota verwerkt in een scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota.

De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.