Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelenzang

Gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken als uitvoering van een planologisch attest. Het planologisch attest voor het restaurant De Vogelenzang werd door de gemeente op 23 augustus 2016 afgeleverd.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

 

Raadpleging publiek en participatie

De publieke raadpleging en participatie vormden een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP.

Van maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019 vond de publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelenzang plaats. In die periode konden er reacties geformuleerd worden op startnota (met bijlage 1) en procesnota

Op woensdag 13 maart 2019 vond er een publiek participatiemoment plaats in zaal De Caters in het Dorpshuis (Kerkstraat 24 te Schilde). U kunt het verslag hier raadplegen. 
 

Scopingnota

De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.

De adviezen en inspraakreacties werden verwerkt in de scopingnota.
 

Opmaak voorontwerp-RUP

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota wordt verder gewerkt aan het voorontwerp-RUP.