De arbeidstrajectbegeleiding van het sociaal huis helpt je op weg naar een job:

  1. Je krijgt inzicht in je wensen, motivatie en vaardigheden.
  2. Er wordt een algemeen profiel opgemaakt.
  3. Er wordt actief meegezocht naar een gepaste tewerkstelling. Dit kan een job zijn op de gewone arbeidsmarkt of een tewerkstelling in het kader van TWE (tijdelijke tewerkstelling). 
  4. Indien nodig wordt er voorafgaand gezocht naar een geschikte opleiding.

Een job vinden die je aanspreekt en die aansluit bij je interesses en mogelijkheden is belangrijk. 

Het sociaal huis kan zelf mensen tewerkstellen binnen de eigen diensten of in een organisatie waarmee het sociaal huis samenwerkt . Via deze regeling treedt het sociaal huis op als werkgever en kunnen personen het nodige aantal arbeidsdagen presteren om recht te hebben op een sociale uitkering en om werkervaring op te doen.

Arbeidszorg is vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Deze personen worden tewerkgesteld voor onbepaalde duur, met behoud van een uitkering en zonder arbeidscontract. Het is een vangnet voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit (de zogenaamde doelgroepwerknemers).