Wie kan vrijwilliger worden?

Vanaf 15 jaar kan iemand als vrijwilliger aan de slag. Wie jonger is, kan enkel op occasionele basis vrijwillig werken bij educatieve, culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten. Ook mensen met een geldige verblijfsvergunning, asielzoekers en inwoners van de EU mogen vrijwilligerswerk verrichten.

Mogen ook als vrijwilliger werken, maar moeten rekening houden met een aantal voorwaarden:

 • Personen die arbeidsongeschikt zijn
  Denk hierbij aan ziekte, invaliditeit en zwangerschap. Personen die hieronder vallen moeten toestemming vragen aan de adviserende geneesheer alvorens van start te gaan met het vrijwilligerswerk. De documenten vraagt u aan en dient u in bij het ziekenfonds.
 • Personen met een leefloon
  Personen met een leefloon moeten vrijwilligerswerk melden aan hun maatschappelijk werker van het OCMW.
   
 • Werklozen met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen) en mensen die (tijdelijk) werkloos zijn
  Personen met dit statuut mogen vrijwilligerswerk uitvoeren, maar moeten dit wel vooraf aangeven bij de RVA. Ze mogen met vrijwilligerswerk starten. Nadat de RVA een beslissing heeft genomen, moet dit verplicht worden opgevolgd. Geeft de RVA geen toestemming, dan kan de werkloosheidsuitkering worden ingehouden voor de dagen waarop vrijwilligerswerk werd gedaan.

Om vrijwilligerswerk voor een privépersoon te verrichten, vul dan formulier C45A in. Voor een organisatie is dat formulier C45B

De ingevulde formulieren moeten worden ingediend bij de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt.

 • Ambtenaren
  Ambtenaren moeten toestemming vragen aan hun diensthoofd.
   
 • Zijn uitgesloten voor het doen van vrijwilligerswerk: personen zonder geldig verblijfstatuut