Persbericht van 18 september 2023

Vandaag keurt de gemeenteraad het masterplan Schildestrand goed, een belangrijke stap voorwaarts voor dit historische deel van Schilde. Dit masterplan geeft richting aan de toekomst van het gebied. Op basis hiervan zal lokaal bestuur Schilde een officieel ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uitwerken, waarin deze toekomst in heldere plannen en richtlijnen wordt vastgelegd. Het proces dat leidt tot dit RUP moet nog starten en volgt wettelijk vastgestelde stappen met verschillende terugkoppelingsmomenten. De definitieve opleverdatum van het RUP is dus nog niet bekend.

Om zowel de eigenaren en bewoners van Schildestrand als de overige inwoners van Schilde te informeren, organiseert het bestuur informatiesessies op maandag 4 december en dinsdag 5 december. Tijdens deze sessies wordt uitgebreid informatie verstrekt over de inhoud van het masterplan en de korte- en langetermijnplannen voor Schildestrand. Aanwezigen krijgen de mogelijkheid vragen te stellen en ideeën in te dienen die in het verdere proces zullen worden meegenomen.

Het masterplan Schildestrand

Landschapsarchitecten bureau 'LAMA landscape architects' en het stedenbouwkundig ontwerpteam 'Blauwdruk' stelden het masterplan Schildestrand in opdracht van lokaal bestuur Schilde op. Het plan formuleert drie afzonderlijke ambities voor de site Schildestrand. Deze ambities zijn als afzonderlijke deelprojecten realiseerbaar.

  • Ambitie 1: Verbetering van de zichtbaarheid van het fort en herstel van het authentieke karakter
    Deze ambitie wordt gerealiseerd  door de hoofdingang van het fort terug centraal op de historische plek in te richten.  Het hart van het fort vormt in het masterplan opnieuw een eiland. Door ook de onveilige verkeersknoop die momenteel toegang verleent tot de volledige site aan te pakken, wordt niet alleen de erfgoedwaarde van het fort hersteld, maar krijgt ook het toeristisch potentieel van Schildestrand een enorme impuls.
  • Ambitie 2: Een duidelijk doorlopende antitankgracht
    Het masterplan adviseert om de oorspronkelijke loop van de antitankgracht te herstellen. zodat deze opnieuw duidelijk herkenbaar is. De drukke fietsroute naast de gracht vormt op deze manier ook een veilig doorlopend geheel. 
  • Ambitie 3: Een zinvolle invulling voor het fort
    Hoewel het fort nooit volledig toegankelijk kan zijn voor het publiek, zijn er delen waar dat wel mogelijk is.  Een goed gebruik van deze delen creëert maatschappelijke meerwaarde voor Schilde en de ruimere regio. Het masterplan stelt dat een culturele en sportieve invulling van de site het grootse potentieel heeft. Schildestrand verandert zo geleidelijk van een zone voor verblijfsrecreatie  naar een gebied voor dagrecreatie.

Er ging heel wat onderzoek aan dit masterplan vooraf. Zo gebeurde er in opdracht van lokaal bestuur Schilde: een waterstudie op aangrenzende gronden, een sociaal behoefteonderzoek in het gebied  en werd de natuur- en erfgoedwaarde van het gebied in kaart gebracht.

Zone fort masterplan Schildestrand

Een zichtbaar fort met centrale toegang op de historische plek

Verkeersknoop Masterplan Schildestrand

Een oplossing voor de onveilige verkeersknoop

masterplan Schildestrand - antitankgracht

Een duidelijk doorlopende antitankgracht

Aankoopbeleid met korte termijn invulling

Schildestrand is voornamelijk een weekendzone, waar permanent wonen niet is toegestaan. Vanuit de Vlaamse overheid is er een uitdoofbeleid voor alle weekendzones dat ook lokaal bestuur Schilde op zijn grondgebied moet realiseren. Momenteel wordt er nog permanent gewoond op de site. De bewustwording en begeleiding van deze bewoners naar een andere woonplek zijn lopende en intensieve trajecten. Deze verlopen steeds individueel en in samenspraak met de betrokken bewoners. Lokaal bestuur Schilde voert in het gebied een actief aankoopbeleid. Deze aanpak staat los van de verdere planologische uitwerking van het gebied.

In afwachting van het toekomstige ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) dat de lange termijnvisie voor Schildestrand vastlegt, kiest de gemeente voor zinvolle korte termijn invulling van de door haar aangekochte percelen. Zo is er een losloopzone voor honden gecreëerd aan de Karekiet, zijn een aantal percelen beplant en is er nieuw bos aangeplant in de zone bestemd als natuurgebied. Dit najaar zullen ook de overgebleven percelen worden beplant. Daarnaast wordt nog dit jaar het eerste deel van een wandelroute rondom het water aangelegd. Later zal deze wandelroute worden doorgetrokken. Het bestuur kiest steeds voor invullingen die mogelijk gebruik in de toekomst niet hypothekeren.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: