Onttrekkingsverbod water

Op 10 december 2021 besliste gouverneur Cathy Berx een permanent onttrekkingsverbod in te stellen voor alle kleine, ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en hun stroomgebieden. Dit verbod gaat in vanaf 1 januari 2022. Het gaat hierbij om delen van volgende stroomgebieden:

  • Mark (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (gedeeltelijk)
  • Platte beek

Wat is een onttrekkingsverbod?
Tijdens langere periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Wanneer het water te fel zakt, kan er een verbod komen om water uit de waterloop te onttrekken. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Enkel de gouverneur kan een onttrekkingsverbod instellen of opheffen.

Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor het beperkt onttrekken van drinkwater voor vee of voor de hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is. 

Voor ecologisch zeer kwetsbare kleine beken biedt een tijdelijk verbod tijdens droogte nog onvoldoende bescherming. Elke wateronttrekking verstoort de natuurlijke waterpeildynamiek en veroorzaakt zo een ontoelaatbare schade aan het Europees beschermde Habitattype 3260 en de typische diersoorten die daarmee samenhangen. 

Een permanent verbod is dan geen reactie op een huidige droogtetoestand, maar juist bedoeld om het ecosysteem in zeer kwetsbare waterlopen te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes.

Besluit permanent onttrekkingsverbod dec 2021

Permanent onttrekkingsverbod kaart

FAQ2021 permanent onttrekkingsverbod