Onttrekkingsverbod

 Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor alle kleine, ecologische, zeer kwetsbare waterlopen en hun stroomgebied. Het gaat hierbij  om delen van volgende stroomgebieden:

  • Mark (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (gedeeltelijk)
  • Platte beek

Wat is een onttrekkingsverbod?

In een droge periode is het extra belangrijk om het water in de waterlopen slim te beheren. Wanneer het water uit een waterloop of publieke gracht te fel zakt, kan er een verbod komen om water uit de waterloop te onttrekken. Dit noemen we een onttrekkingsverbod. Enkel de gouverneur kan dit instellen of opheffen.

Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor het beperkt onttrekken van drinkwater voor vee of voor de hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is. 

Voor ecologisch zeer kwetsbare kleine beken biedt een tijdelijk verbod tijdens droogte nog onvoldoende bescherming. Elke wateronttrekking verstoort de natuurlijke waterpeildynamiek en veroorzaakt zo een ontoelaatbare schade aan het Europees beschermde Habitattype 3260 en de typische diersoorten die daarmee samenhangen. 

Een permanent verbod is dan geen reactie op een huidige droogtetoestand, maar juist bedoeld om het ecosysteem in zeer kwetsbare waterlopen te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes.

Besluit permanent onttrekkingsverbod dec 2021

Permanent onttrekkingsverbod kaart

FAQ2021 permanent onttrekkingsverbod