Klimaatplan 2030

Persbericht van 17 oktober 2022

Op 17 oktober keurt lokaal bestuur Schilde zijn nieuwe plannen voor het beleid rond klimaat en natuur in de gemeente goed. Aan beide plannen werd in samenwerking met externe experten zoals Regionaal Landschap de Voorkempen, studiebureau Mieco-effect en Avanza hard gewerkt. Ook de mening van de inwoners en lokale verenigingen werd via participatie in rekening gebracht. Het resultaat mag dan ook gezien zijn. Het leverde een ambitieus klimaatplan en uniek natuurplan, volledig op maat van de gemeente, op. De plannen vormen samen het kader voor een groener, duurzamer en klimaatvriendelijker Schilde.

Het klimaatplan

Het klimaatplan 2030 vloeit voort uit het Europees Burgemeestersconvenant dat de gemeente ondertekende.  Lokaal bestuur Schilde engageerde zich zo om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen en zelfs te overtreffen. Het klimaatplan bevat heel wat acties en maatregelen die zowel de CO²-uitstoot verminderen, als de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Deze concrete acties zijn opgebouwd rond zeven verschillende thema's:

  1. Een klimaatneutraal lokaal bestuur
  2. Duurzaam natuur- en landschapsbeheer
  3. Klimaatneutraal en -bestendig wonen
  4. Klimaatvriendelijke mobiliteit
  5. Lokale hernieuwbare energie
  6. Duurzaam ondernemen
  7. Lokaal en circulair consumeren

De gemeente geeft in dit plan zelf het goede voorbeeld door eigen gebouwen, wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, duurzame tuinen, zonnepanelen op elk geschikt dak, klimaat neutrale en circulaire bedrijfsvoering ...

Olivier Verhulst
Ons natuurplan is uniek in Vlaanderen! Het blijft niet bij ruimtelijke ordening of het beheer van een groene zone. Het geeft vorm aan héél ons grondgebied. We doen meer dan de natuur en biodiversiteit veiligstellen, we versterken deze ook.
Olivier Verhulst
Schepen van milieu
Ines van Limbergen - Coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen vzw.
Ik ben blij dat we Schilde mochten begeleiden bij de opmaak van hun natuurplan. Ik hoop dat dit draaiboek voor natuur- en landschapsbeheer ook voor andere gemeenten een inspiratiebron wordt.
Ines van Limbergen
Coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen vzw

Het natuurplan

Eén van de thema's in het klimaatplan 'Duurzaam natuur- en landschapsbeheer' krijgt in het natuurplan gedetailleerd vorm. Aan de opmaak van dit plan ging heel wat studiewerk vooraf. Zo werd er een risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een CO²-uitstoot analyse en een analyse op vlak van natuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving uitgevoerd. Vanuit deze analyses werden er doelstellingen voor het groen- en natuurbeleid vastgelegd, die in het plan ook worden vertaald in concrete acties. Een concrete actie die al werd opgestart, is het Tuinranger initiatief. Tuinrangers helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners. 

De acties in het natuurplan richten zich op drie gebieden:

  1. De natuur- en boskerngebieden: Hieronder verstaan we aaneengesloten bos- en natuurgebieden, zowel in private als in publieke handen. Zoals bijvoorbeeld De Haar, het Drijhoeksbos, Putse Heide …  Hier zijn de acties gericht op het behoud, versterken en uitbreiden van de bestaande natuur. Het omvormen van monotone naaldbossen naar een meer gemengd bos is hiervan een goed voorbeeld. 
  2. De natuurverwevingsgebieden: De acties in deze zones zijn gericht op het verbinden van de natuur- en boskerngebieden. In deze woonparken en landbouwgebieden zullen eigenaars bijvoorbeeld worden aangemoedigd om natuurlijke afsluitingen aan te planten. Ook de beekvalleien die door deze gebieden lopen worden versterkt, bermen worden natuurlijker beheerd, laanbomen worden aangeplant, akkerranden worden aangelegd …
  3. De dorpskernen: Hier zijn de acties gericht op vergroenen en ontharden. Met beken, laanbomen, bermen en parken wordt meer natuur in deze dichtbebouwde zones binnengebracht.

Voor meer informatie of om de klimaat- en natuurplannen in te kijken, kun je terecht bij de dienst milieu en duurzaamheid:

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Uitwerken natuurplan' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: