Ruiming waterlopen

In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen verschillende waterlopen. Elk najaar, van september tot december, maait ze de overtollige vegetatie en worden zwerfvuil en andere hindernissen verwijderd. 

Door de klimaatverandering, maar ook door de aanhoudende verstedelijking en bijkomende verharding, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken in tijden van hevige regenval. De vlotte doorstroming van de waterlopen is dan cruciaal, maar door een te snelle afvoer raakt de bedding stroomafwaarts snel vol en stijgt de kans dat de waterloop buiten haar oevers treedt. Anderzijds treden steeds langere periodes van droogte op, wat nefast is voor landbouw en natuur. Daarvoor is het ook cruciaal om het water plaatselijk langer op te houden.

Aangepast maaibeheer waar het kan

In het verleden werden alle waterlopen volledig gemaaid, over de volledige breedte. De functie van de waterloop was toen louter de vlotte afvoer van het water naar de zee. Maar die aanpak is ondertussen toch wel achterhaald.

Vooral in bredere waterlopen wordt daarom meer en meer een ecologisch maaibeheer toegepast.  Hierbij wordt een stroomgeul gemaaid, maar blijft een deel van de vegetatie staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gegarandeerd, maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het water heeft de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien zorgt de smallere stroomgeul voor een hoger debiet in tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentraties tot gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard van een totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg tijdens de uitvoering van de maaiwerken.

Meldpunt waterlopen

Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dit te signaleren via het Meldpunt waterlopen.