RUP_de vogelenzang

Arrest van de Raad van State

Op 18 december 2023 heeft de gemeenteraad van Schilde formeel kennis genomen van het arrest van de Raad van State over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vogelenzang.

Dit arrest verklaart het RUP Vogelenzang nietig. De gemeenteraadsbeslissing van 15 november 2021 die dit RUP invoerde wordt zo tenietgedaan.

Een korte toelichting

Het plangebied omvat de twee historisch gegroeide horecazaken aan het kruispunt Wijnegemsteenweg - Broekstraat. Doelstelling is het bieden van een eenduidig planologisch kader inzake de ontwikkelingsmogelijkheden van deze horecazaken waarbij randvoorwaarden worden opgelegd in functie van de aanpak van ruimtelijke knelpunten zoals de parkeerdruk.

De Raad van State baseert zijn beslissing op de onvolledigheid van de geluidstudie die deel uitmaakte van de vooronderzoeken voor het RUP Vogelenzang.  Volgens de Raad houdt deze studie onvoldoende rekening met het verschil in bezoekersaantallen tussen zomer- en wintermaanden. De beperkingen die tijdens de coronacrisis de geluidstudie bemoeilijkten, rechtvaardigt volgens de Raad van State het ontbreken van deze essentiële informatie niet.

Welke stappen worden momenteel ondernomen?

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de onvolledige geluidstudie.

Tijdlijn RUP - De Vogelenzang

  • 12 november 2018: de gemeenteraad keurt de start- en procesnota goed
  • 18 januari 2021: de gemeenteraad stelt het ontwerp-RUP Vogelenzang voorlopig vast
  • 20 september 2021: de gemeenteraad besluit de termijn waarbinnen het RUP Vogelenzang definitief moet worden vastgesteld met zestig dagen te verlengen
  • 15 november 2021: de gemeenteraad bekrachtigt het RUP Vogelenzang
  • 19 april 2022: de Raad van State maakt het verzoekschrift tot nietigverklaring gericht tegen het RUP Vogelenzang van 15 november 2022 over
  • 18 december 2023: de gemeenteraad neemt officieel  kennis van de vernietiging van het RUP Vogelenzang door de Raad van State

Documenten RUP

RUP Vogelenzang - Stedenbouwkundige voorschriften

RUP Vogelenzang - Grafisch plan

RUP Vogelenzang - Toelichtingsnota

Bijlage toelichtingsnota 7.1: RVR-toets

Bijlage toelichtingsnota 7.2: ontheffing plan-MER plicht

Bijlage toelichtingsnota 7.3: ontwerp bedrijfsvervoersplan Buro Move/Witteveen & Bos (2020)

Bijlage toelichtingsnota 7.3: foto bedrijfsvervoersplan Buro Move/Witteveen & Bos (2020)

Bijlage toelichtingsnota 7.4: akoestisch onderzoek

Plan bestaande juridische toestand

Orthofoto

RUP Vogelenzang - Advies Gecoro

Bijlage advies Gecoro: anonieme bezwaren

Bijlage advies Gecoro: advies provincie Antwerpen

RUP Vogelenzang - Gemeenteraadsbeslissing definitieve vaststelling - Nietig verklaard door arrest Raad van State

Register plancompensatie

Arrest Raad Van State inzake RUP - Vogelenzang