Je kunt een uittreksel of afschrift van een Belgische overlijdensakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

De akte van overlijden vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, of, in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens
  • de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen.
Nu online aanvragen

Wie kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte opvragen?

  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: (groot)ouders of (klein)kinderen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. 

Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte is gratis.