Je vraagt de premie aan na de uitvoering van de werken. 

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan:

Gemeentebestuur Schilde
dienst wonen
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
wonen@schilde.be

Verplichte bijlages bij aanvraagformulier
 • Gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werkzaamheden, op naam van de aanvrager. Facturen die ouder zijn dan één jaar op de aanvraagdatum worden niet in rekening gebracht. 
 • kopie van het aanslagbiljet van personenbelasting en aanvullende belastingen van drie jaar geleden (vanaf de datum van aanvraag)
 • kopie van de identiteitskaart van alle inwonenden
 • recent attest van gezinssamenstelling 
 • (indien van toepassing) attest met erkenning van persoon met een handicap (attest afgeleverd door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). 
Periode Je ontvangt maximum twee maanden na indiening van je aanvraag het besluit. Krijg je de premie? Dan mag je deze ten laatste twee maanden na het besluit op je rekening verwachten. 

Reglement - gemeentelijke premie voor levenslang en aanpasbaar wonen

Datum goedkeuring: 23 augustus 2016
Publicatiedatum: 2 september 2016

Aanvraagformulier - gemeentelijke premie voor levenslang en aanpasbaar wonen

Voor wie?
 • Je bent minstens 65 jaar of je bent erkend als persoon met een handicap .
 • Er woont iemand bij je in die minstens 65 jaar is of een erkende handicap heeft.
Bijkomende voorwaarden
 • Je bent eigenaar of verhuurder van de woning.
 • De aan te passen woning is gelegen in de gemeente Schilde.
 • Serviceflats of onverbeterbare woningen (krotwoningen) komen niet in aanmerking.
 • Je jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen ligt niet hoger dan 29 030 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 1510 euro per persoon ten laste.
 • De aanpassingen aan de woning hebben tot doel 65-plussers of personen met een handicap zo lang mogelijk veilig en comfortabel in de vertrouwde omgeving te laten wonen.
 • Indien de aanvrager de eigenaar-verhuurder betreft, mogen tijdens de laatste twee jaar van de huurtermijn geen aanvragen meer ingediend worden.
Aanpassingswerken
Er zijn twee types van aanpassingswerken die in aanmerking komen:

1. Technische installaties en hulpmiddelen:

 • Het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de noden van persoon met een handicap of oudere. Een premie voor een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer. 

 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet

 • het installeren van een verticale lift, stoellift, plateaulift voor rolstoelgebruikers

 • het aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw

 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken
 • communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen.

2. Verbouwingswerkzaamheden (creëren van voldoende ruimte, veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning):

 • het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke drempels
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping
 • het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de 65-plusser of persoon met handicap zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

De premie bedraagt maximum 50 % van de kostprijs van de werken. Factuurbedrag inclusief btw, met een maximum van 1 000 euro per adres.

Je kunt maximum twee aanvragen doen binnen een termijn van tien jaar. Deze aanvragen mogen niet gaan over eenzelfde onderdeel van de aanpassingswerkzaamheden.