De helikopterraad ondersteunt het lokaal bestuur in de realisatie van zijn visie op burgerparticipatie. Zo gaat de raad aan de slag met de ingediende ideeën op het participatieplatform Schilde Schittert en geeft de raad de bestaande adviesraden een coachende rol bij burgerparticipatie. Verder bevordert de helikopterraad de samenwerking en communicatie bij projecten waarbij verschillende adviesraden betrokken zijn.

De helikopterraad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende adviesraden en beheersorganen en een evenredig aantal inwoners. 

Geïnteresseerd om lid te worden?

Motiveer waarom en stel je kandidaat

De helikopterraad:

  • faciliteert de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende adviesraden en overlegstructuren
  • ondersteunt het lokaal bestuur voor de realisatie van de visie op het vlak van burgerparticipatie
  • is het aanspreekpunt voor het lokaal bestuur voor projecten waarvoor een overkoepelend advies vanuit verschillende adviesraden en/of overlegstructuren noodzakelijk is
  • organiseert minstens één keer per jaar een moment voor burgerparticipatie
  • coacht en ondersteunt indieners van ideeën van de burgerbegroting.

Waarvoor kun je bij de helikopterraad terecht? 

Alle vragen rondom participatie, en alle ideeën en initiatieven die je hebt over of voor de gemeente Schilde. De helikopterraad is echter geen meldpunt. Voor een melding over riolering, grachten, openbare verlichting, afval, klachten of wegenwerken kun je nog steeds terecht op het meldpunt van schilde.be.

Participatiereglement

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Publicatiedatum: 21 december 2021
Geldig vanaf: 20 december 2021

Intern reglement helikopterraad

Datum goedkeuring: 19 april 2022
Publicatiedatum: 19 april 2022
Geldig vanaf: 24 april 2022