Helikopterraad

De helikopterraad ondersteunt het lokaal bestuur in de realisatie van zijn visie op burgerparticipatie.

Inwonerspanel

Deze dynamische groep waakt erover dat de dienstverlening van de gemeente voldoet aan de noden en verwachtingen van alle inwoners.

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over milieu, natuur en duurzaamheid.

Gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad

De GKVR is een adviesraad voor lokale economie en vrije beroepen. 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

De GROS treedt op als inspraak- en adviesorgaan bij het ontwikkelen van een beleidsvisie over ontwikkelingssamenwerking. 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening. 

Raad voor cultuurbeleid

De raad voor cultuurbeleid adviseert het gemeentebestuur over cultuurgerelateerde zaken.

Gehandicaptenraad

De gehandicaptenraad stelt het welzijn van de gehandicapten en de zieken en hun integratie in de gemeenschap voorop.

Jeugdraad

De jeugdraad brengt de stem van kinderen en jongeren tot bij de beleidsmakers en streeft naar een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. 

Seniorenraad

De seniorenraad behandelt alle kwesties die de senioren aanbelangen.

Sportraad

De sportraad wil zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen krijgen en zo de lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling stimuleren.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in de gemeente.