Tine Vervisch

Algemeen directeur

Naam Tine Vervisch  
E-mail secretariaat@schilde.be
Taken
  • Leidt en coördineert de diensten van gemeente en OCMW .
  • Bereidt de dagorde van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het schepencollege voor en stelt notulen op.
  • Ondertekent alle briefwisseling, akten en bekendmakingen. Ze ondertekent samen met de burgemeester of met de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Hilde Teirlinck

Financieel directeur

Naam Hilde Teirlinck  
E-mail hilde.teirlinck@schilde.be
Taken 
  • Leidt de financiële dienst van gemeente en OCMW.
  • Staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact. En ook voor debiteurenbeheer, vooral de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
  • Stelt het voorontwerp op van de financiële nota van het meerjarenplan en staat in voor de jaarlijkse herziening (samen met het managementteam), het jaarlijkse budget, de budgetwijzigingen en de interne kredietaanpassingen.
  • Voert de boekhouding, maakt de inventaris en de jaarrekening op, verzorgt financieel beleidsadvies, thesauriebeheer en voert betalingen uit.