• Kleine projecten: 500 euro
 • Grote projecten: 1000 euro
 • De organisator is een groep of organisatie (niet 1 persoon).
 • Je aanvraag moet ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de activiteit schriftelijk gebeuren. 
 • Alle aanvragen voor een toelage moeten ingediend zijn op ten laatste 1 november van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt. 
 • Je geeft een nauwkeurige raming in van de uitgaven en ontvangsten van het initiatief. 
 • Maximum 10 % van de gemeentelijke toelage mag gebruikt worden voor publiciteitskosten.
 • Je aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de GKVR (gemeentelijke KMO- en vrije beroepenraad).
 • Het advies van de GKVR is tweeledig:
  • Komt de aanvraag in aanmerking voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven ter bevordering van de lokale economie? 
  • Zo ja, betreft het hier een groot of klein initiatief volgens de GKVR?
 • Je aanvraag wordt samen met het advies van de GKVR ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na goedkeuring van de aanvraag wordt de toelage van 500 euro (kleinschalig project) of 1000 euro (grootschalig project) uitgekeerd.
 • Ten laatste drie maanden na afloop van het initiatief bezorg je een volledig financieel rapport (inclusief kopieën van facturen en betalingsbewijzen) en een inhoudelijke evaluatie van het project aan de ambtenaar lokale economie. Indien de verantwoorde uitgaven minder dan de toelage bedragen, zal het saldo teruggevorderd worden. 

Reglement toelage ter bevordering van de lokale economie

Datum goedkeuring: 20 januari 2014
Datum publicatie: 22 januari 2014
Geldig vanaf: 27 januari 2014