• Beraadslaagt over alle aangelegenheden die op gemeentelijk vlak rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten en belangen van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen en de beoefenaars van een vrij beroep.
  • Coördineert en bevordert de lokale economie door overleg, samenwerking en informatie,  zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen.
  • Adviseert het gemeentebestuur in alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op vlak van lokale economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van een vrij beroep, en dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit leden die minstens één jaar actief zijn in de gemeente en geen verkozen politiek mandaat uitoefenen. 

Samenstelling: 

  • 3 afgevaardigden van de vereniging Winkelcentrum Schilde vzw
  • 3 afgevaardigden van de vereniging Middenstandsbond 's-Gravenwezel
  • 1 afgevaardigde van de grootwinkelbedrijven
  • 1 afgevaardigde van de ambachtslui of productiebedrijven
  • 1 ambulante handelaar zetelend in de marktcommissie
  • 3 afgevaardigden van de vrije beroepen.

De leden van het dagelijks bestuur zijn stemgerechtigd, hun mandaat is onbezoldigd en wordt toegekend voor een periode van drie jaar. De leden van het dagelijks bestuur zijn herverkiesbaar.

Statuten GKVR