De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket: het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Je hebt zeker een omgevingsvergunning nodig bij het uitvoeren van volgende projecten: 

 • vellen (of rooien) van bomen
 • bouwen of verbouwen van een gebouw
 • verkavelen
 • het aanpassen van bepaalde milieu-aspecten
 • functiewijziging van een bestaand gebouw
 • kleine handelsactiviteit
 • exploitatie van ingedeelde inrichtingen
 • vegetatiewijzigingen

In volgende gevallen kan een melding volstaan: 

 • een aantal kleinere bouwwerken zoals aanbouw garage of veranda met maximumoppervlakte van 40 m²
 • zorgwonen
Check hier de procedure voor jouw project

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

 • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
 • publicatie op de gemeentelijke website
 • in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars
 • in voorkomend geval, publicatie in dag- of weekblad
 • in voorkomend geval, een informatievergadering.
Lijst lopende openbare onderzoeken

Het college van burgemeester en schepenen neemt een besluit over de omgevingsvergunning. Alle beslissingen en aktenames over omgevingsvergunningen worden bekendgemaakt op de website.

Ben je het niet eens met dit besluit dan kun je in beroep gaan. Zowel de aanvrager van de omgevingsvergunning, adviesinstanties en derden kunnen beroep indienen.  

Lijst van beslissingen en aktenames Meer informatie over de beroepsprocedure

Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. Als burger heb je het recht hierover je mening te geven. Geef de naam van de gemeente in en je bekomt het lijstje van alle lopende inspraakdossiers.

Naar de website van de Vlaamse overheid