RUP's worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en moeten op elkaar afgestemd zijn.

Een RUP legt een hele administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Een RUP zorgt voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. RUP's zijn gedetailleerder en leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Belangrijk om te weten is dat je voor de meeste van deze procedures op minstens twee tijdstippen in het proces je mening en opmerkingen kunt geven bij een nieuw RUP.

  • In vrijwel elke RUP-procedure is er een informatiemoment met een rondvraag. We willen immers niet alleen beslissen wat er in jouw buurt zal gebeuren: we willen je graag in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken en opmerkingen te geven.
  • In een latere fase moeten we verplicht een openbaar onderzoek doen. Ook dan kun je nog officieel je opmerkingen kwijt.
Naar RUP's in opmaak Naar geldende RUP's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het 'gewestplan' te verfijnen. De gewestplannen zijn op het einde van de jaren 1970 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal). Het zijn beleidsdocumenten waarin de overheid toen haar visie uitdrukte over de toekomstige ruimtelijke ordening. 

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of BPA's meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen en BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. De BPA's kun je op afspraak inkijken bij de dienst ruimte. De gewestplannen kun je raadplegen op geopunt Vlaanderen.