Schildestrand

Van masterplan naar RUP – Schildestrand

Schildestrand is overwegend een weekendzone. Dit betekent dat men er enkel recreatief mag verblijven, voor een weekend- of een vakantieperiode. Er mag niet permanent gewoond worden. Toch gebeurt dit al te vaak en wordt er actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing.

Wat is er al gebeurd?

 • Het CAW voerde een sociaal woonbehoefteonderzoek uit om gezinssituaties en de behoefte aan herlocatie in kaart te brengen.
 • Uit de waterstudie bleek dat het gebied rijk is aan water. Herlocatie van de bewoning naar aangrenzende gronden bleek hierdoor niet haalbaar.

Op basis van de resultaten van deze studies werd opnieuw overleg gepleegd met hogere overheden en diverse instanties om de te volgen koers te bepalen. Volledig of gedeeltelijk behouden van de bewoning was geen optie voor de Vlaamse overheid, die de gemeente opdroeg het uitdoofbeleid uit te voeren.

 • In juni 2021 werden het studiebureau Blauwdruk en landschapsarchitect Lama aangesteld om een masterplan op te stellen.
 • Een inspectie van het Fort werd uitgevoerd, waarvan het verslag diende als input voor de verdere ontwikkeling van het masterplan.
 • De gemeente blijft doorgaan met de aankoop van aangeboden gronden.
 • Om ongepast gebruik van gemeentelijke gronden te voorkomen, krijgen deze een tijdelijke nuttige invulling zoals:
  • Beplanten met inheemse bomen en struiken
  • Aanleggen van wandelpaden rond het water en naar de achterliggende gronden van de gemeente aan Karekiet
  • Inrichten van een hondenloopzone naast de rechterkant van het Fort.

We breiden deze wandelpaden en beplantingen uit bij nieuwe aankopen of sloopwerken.

 • Er wordt momenteel onderzocht welke stappen nodig zijn om het fort één of meerdere permanente bestemmingen te geven.
 • Op 18 september 2023 keurde de gemeenteraad het ontwerp masterplan Schildestrand goed en besloot een informatiemoment te organiseren in 2023.
 • Tijdens een informatiemoment op 4 en 5 december 2023 werd het ontwerp masterplan gepresenteerd, waarbij eigenaars en bewoners van het gebied en alle inwoners van Schilde de kans kregen om extra ideeën toe te voegen.

Contactgegevens ondersteunende diensten

Waar kun je als bewoner van Schildestrand terecht voor hulp en ondersteuning?

Vraag en antwoord Schildestrand

Veelgestelde vragen over het masterplan en RUP voor Schildestrand.

Presentatie CEDES

Overzichtsdocument

presentatie informatiemoment

4 december 2023

Brief woonrecht in weekendzones

Hoe verloopt het verder?

 • We verwerken de ideeën van de informatiemomenten in december 2023. Deze worden verwerkt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Zowel de geselecteerde ideeën als het ontwerp-masterplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het masterplan omvat drie kernambitiesDeze ambities kunnen in afzonderlijke deelprojecten worden uitgevoerd en staan los van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)-proces.
  • Ambitie 1: Het fort toegankelijk en beleefbaar maken.
  • Ambitie 2: De antitankgracht herstellen als een essentiële structuur.
  • Ambitie 3: invulling van het fort
 • In 2024 stellen we het bestek op voor de aanstelling van een studiebureau om het RUP uit te werken. Het masterplan dient als input voor de voorschriften die deze langetermijnvisie vorm moeten geven.
 • De start van de opmaak van het RUP staat gepland voor 2025. Het hierop volgende RUP-proces bevat twee wettelijk verplichte participatiemomenten:
  • Stap 0: Voorbereidende fase
  • Stap 1: Opmaak startnota en procesnota
  • Stap 2: Organisatie van publieke raadpleging en adviesaanvraag (1e participatiemoment)
  • Stap 3: Opmaak scopingnota
  • Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (inclusief effectbeoordelingen) met plenaire vergadering of adviesronde
  • Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (inclusief effectbeoordelingen) met voorlopige vaststelling
  • Stap 6: Organisatie van een openbaar onderzoek (2e participatiemoment)
  • Stap 7: Definitieve vaststelling van het RUP en de uiteindelijke kwaliteitsbeoordeling van effectbeoordelingen.

Nieuws

Hier vind je de meest recente berichten over Schildestrand.