Foto schildestrand

Schildestrand is overwegend een weekendzone. Dit betekent dat men er enkel recreatief mag verblijven, voor een weekend- of een vakantieperiode. Er mag niet permanent gewoond worden. Toch gebeurt dit al te vaak en wordt er actief gezocht naar een gedifferentieerde, ruimtelijke en menselijke oplossing.

Tijdens de vorige legislatuur zijn er voorbereidende studies gedaan in aanloop van de opmaak van een RUP: 

  • Er werd een sociaal woonbehoefteonderzoek door het CAW uitgevoerd om de gezinssituaties en de behoefte aan herlocalisatie in kaart te brengen.
  • Uit de waterstudie bleek dat het een waterrijkgebied is. Een herlocalisatie op de aangrenzende gronden bleek niet mogelijk te zijn.

Met deze resultaten werd er opnieuw met de hogere overheid en verschillende instanties samengezeten om de te volgen koers te bepalen. Ondertussen blijft de gemeente de aangeboden constructies aankopen. Met deze gronden wil de gemeente ook nadenken over een tijdelijke zachte invulling. Hiervoor zullen de inwoners ook hun ideeën kunnen inbrengen.

De opmaak van het masterplan samen met studiebureau Blauwdruk en landschapsarchitect Lama maakt in juni 2021 een doorstart. In het najaar zal een bestek voor het aanstellen van een studiebureau voor het opmaken van een RUP op de markt gebracht worden. Zo kunnen de twee redelijk kort op elkaar opvolgen en kan er na jarenlange onzekerheid  eindelijk vorm gegeven worden aan het uitdoofbeleid dat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat ingeschreven. Hoe deze er gaat uitzien is nog niet geweten, dit is een proces dat gaandeweg vorm krijgt en in verschillende stappen gebeurd en waarbij de bewoners van deze zone nauw betrokken worden.