Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid is de verzamelnaam voor de maatregelen die door het bestuur op eigen initiatief (zonder dat ernaar gevraagd wordt) worden genomen om op die manier het grote publiek te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het infoblad, gemeentelijke brieven, informatievergaderingen, ... .

Passieve openbaarheid van bestuur

Passieve openbaarheid komt erop neer dat het bestuur informatie verstrekt op verzoek van de burger. Iedere burger heeft immers het recht bestuursdocumenten die uitgaan van de gemeente te raadplegen volgens de voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit houdt in dat je ter plaatse documenten in kunt zien, er uitleg over kunt krijgen en er een fotokopie van kunt ontvangen. 

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar en kun je als inwoner dan ook gewoon komen inkijken. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de gemeenteraad, de beleidsnota, het meerjarenplan, de gemeentelijke reglementen, de ruimtelijke plannen enz.

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de privacy te waarborgen.

Meer info op www.vlaanderen.be

Een aanvraag om een document in te kijken, uitleg of een afschrift te krijgen moet je schriftelijk indienen. Wij laten je dan vervolgens weten of je het document mag inkijken en hoe je dit best aanpakt. Het is de algemeen directeur die een beslissing neemt over de aanvraag. 

Je krijgt binnen de 20 dagen een antwoord. Als je vraag onvolledig of te algemeen is, vragen we om bijkomende informatie. De termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of te toetsen aan de uitzonderingen. Is de beslissing negatief, dan kun je beroep aantekenen.

Vraag hier documenten op

Openbaarheid van bestuur