Premie voor CONDENSATIEKETEL gemeentelijke premie - verdwijnt op 31 december 2021 (met ingang nieuw reglement).
Voorwaarden 
 • Premie geldig bij vervanging van een bestaande ketel, dus niet van toepassing voor nieuwbouw
 • Condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels.
 • Aanvraag moet ingediend worden voor 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de werken plaatsvonden.
 • De premie wordt slechts eenmaal per hoofdgebouw toegekend. 
 • Gemeentelijke premies zijn combineerbaar.
Bedrag gemeentelijke premie
 • 125 euro
Ga naar aanvraagformulier - premie condensatieketel
Premies voor HOOGRENDEMENTSGLAS, ZONNEBOILER, WARMTEPOMP  premies Fluvius én gemeente Schilde - verandert op 1 september 2021 (met ingang nieuw reglement).
Zo ga je te werk
 • Je dient je aanvraag in bij Fluvius.
 • Na goedkeuring bij Fluvius zal de gemeente automatisch de extra premie uitkeren op basis van het reglement.
 • Je moet de gemeentelijke premie dus niet zelf aanvragen.
Voorwaarden
 • Deze gemeentelijke premies zijn combineerbaar

Bij premie voor hoogrendementsglas:

 • Deze geldt enkel bij de vervanging van bestaande beglazing, dus niet van toepassing voor nieuwbouw.
 • De beglazing moet door een aannemer geplaatst worden.
 • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K.

Bij premie voor zonneboiler:

 • De nieuwe zonneboiler moet door een aannemer geplaatst worden.

 

Bij premie voor warmtepomp:

 • De warmtepomp moet door een aannemer geplaatst worden.
 • De warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types).
Ga naar premie hoogrendementsglas Ga naar premie zonneboiler Ga naar premie warmtepomp Alle energiepremies van Fluvius op een rij

Subsidiereglement - rationeel energieverbruik (energiepremies)

Datum goedkeuring: 16 juni 2014
Publicatiedatum: 21 oktober 2015

Laat je een energieaudit uitvoeren van je eigen woning? Dan kun je tot 50% van de totale kosten recupereren via deze gemeentelijke premie (maximum 200 euro/adres). Verdwijnt op 1 september 2021 (met ingang nieuw reglement).

Zo ga je te werk
 • Je vult onderstaand aanvraagformulier in. Je doet dit maximum zes maanden na de facturatie van de audit.
 • De premie wordt altijd toegekend aan de eigenaar van de woning.
Voorwaarden 
 • Je bent eigenaar van de woning of je bent gebruiker/huurder van de woning en hebt een schriftelijke toelating van de eigenaar.
 • Een erkend energiedeskundige type B voert de audit uit in een particuliere woning.  Actuele lijst van energiedeskundigen vind je via www.energiesparen.be
 • De woning is minimum 10 jaar oud op datum van indiening van de aanvraag.
 • Er is een eenmalige premie per adres.
Aanvraagformulier premie energieaudit

Reglement - energieaudit

Datum goedkeuring: 16 juni 2014
Datum publicatie: 18 juni 2014
Geldig vanaf: 24 juni 2014

Deze gemeentelijke premie ondersteunt bepaalde eigenaars ter aankoop van een individuele afvalwaterzuivering (IBA).

Zo ga je te werk
 • Download het aanvraagformulier hieronder. 
 • Dien dit formulier ingevuld in bij:
  • Gemeentebestuur Schilde - dienst milieu 
   Brasschaatsebaan 30
   2970 Schilde
   milieu@schilde.be
Voorwaarden 
 • De sanering van huishoudelijk afvalwater is afkomstig van vergunde gebouwen.
 • IBA is niet verplicht opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
 • De installatie is gelegen in het collectief te optimaliseren gebied op het zoneringsplan.
 • De zuivering is meer dan enkel een individuele voorbehandelingsinstallatie.
 • De installatie is maximaal afgekoppeld met hemelwater.
 • Het voldoet aan de nodige kwaliteitsvoorwaarden.
 • Er is maar een eenmalige premie per adres.
 • De aanvraag dient binnen de zes maanden na facturatiedatum te gebeuren.
 • Bij afkeuring heeft de aanvrager de mogelijkheid aanpassingen uit te voeren binnen een termijn van zes maanden na facturatiedatum.
Bedrag De gemeentelijke premie bedraagt 500 euro.

Aanvraagformulier - premie IBA

Reglement - premie individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie

Datum goedkeuring: 19 oktober 2015
Publicatiedatum: 12 november 2015
Geldig vanaf: 17 november 2015

Deze gemeentelijke premie ondersteunt eigenaars van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening.  Verandert op 1 september 2021 (met ingang nieuw reglement).

Zo ga je te werk
 • Aanvraag wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie en ten laatste zes maanden na facturatiedatum.
 • Vooraleer over te gaan tot uitbetaling, zal een controle van de voorwaarden gebeuren door een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar.
 • De premie wordt slechts eenmaal per hoofdgebouw toegekend.
 • Premies zijn cumuleerbaar.
Voorwaarden 

Algemeen

 • Aanleg is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer te worden voorgelegd.

Hemelwaterinstallatie

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.

Infiltratievoorziening

 • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
Bedrag De gemeentelijke premie bedraagt 500 euro.
Aanvraagformulier - premie hemelwaterinstallatie

Reglement - premie hemelwaterinstallatie

Publicatiedatum: 31 december 2013
Geldig vanaf: 1 juli 2011