De GECORO adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening: 

  • aanvragen tot verkavelingen
  • aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact
  • ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht.

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur wordt de GECORO opnieuw benoemd. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dat deze commissie uit 13 leden zal bestaan:

  • 8 deskundigen
  • 5 leden uit 5 maatschappelijke groepen namelijk cultuurraad, sportraad, jeugdraad, milieuraad en KMO- en vrije beroepenraad.

Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Reglement GECORO

Datum goedkeuring: 21 januari 2020